Intern nummer

Deze pagina is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik ten behoeve van het onderhoud van de database en de website.

001B Parenteel van Nikolaus Claassen
001C Descendants report of Nikolaus Claassen
001D BA Parenteel van Bernardus Abeling
001D HHA Parenteel van Hermann Heinrich Abeling
002A Kwartierstaat van Liebigje Booij
002B Nakomelingen van Focke (Booij)
003A Kwartierstaat van Sietze Elsinga
003B Parenteel van Gerrit Lijkles (eigen tak)
004A Kwartierstaat Johannes Yettes Flapper
004B Parenteel van Dirk
005A Kwartierstaat van Johannes Hendrikus Fokkelman
005B Parenteel van Fridericus Fokkelman
005C Descendants report of Fridericus Fockelman
006B HG Nakomelingen van Hermann Gerdes
006B GHEIN Parenteel van Gerhard Heinrich Gerdes
006B GHER Parenteel van Gerhard Hermann Gerdes
006B JGG Parenteel van Johan Gerard Geerdes
006B JHG Parenteel van Johan Hermann Gerdes
006B JG Parenteel van Joseph Gerdes
007A Kwartierstaat van Emanuel Rudolphus van den Hende

007B

008A Kwartierstaat van Grietje Schaper

008B

008 WJ

008 F

008 BH

009A Kwartierstaat van Johanna Maria Voovaart

009B

009C

010A Kwartierstaat van Talina Hindriks Zijlstra

010B

012D RT Parenteel van Ruurd Tietes
012D OH Parenteel van Oeble Herres
012D JN Parenteel van Jan Nannes
013A Parenteel van Gerben Pieters
013B Parenteel Fokele Paulus
013E Parenteel van Tiete Jans

014 ....

015 D

016

019 Wijpke Freerks

020B

020E .....

022

021 B

024B

26D

027 AL

027 CJ

027 DJ

027 HB

027 HK

027 JA

027 JB

027 PJ

027 RJ

027 RK

 

028 Else Jans (Beerta)

.

029 Wijbe Klases
030 Jan Ennes van Boerum
031 Evert Eizes Elzinga
032 Marten Willems (Winsum - Fr.)
033 Johannes Pieters Elzinga (Huizum)
034 Jacob Elsing 
035 Jan Arents Elsinga

037

038 Christiaan Fransen
039 Klaas Eltjes (Blijham)
040 Jan Eltjes Elzinga

042

041 Jan Roelofs

042

044 Parenteel van Dirk Pieters (Flapper)

048B

9001

9002

9004

9006

9007

9008

9009

9010 Jan Folkerts

9011

9012 Wubbe Jabben
9013 Evert Johannis Elzenga

9014

9015 Dirk Johannes Elzinga (Huizum)
els001 Folkert Arents
els002 Freerk Fokkes
els004 Pier Watses
els005 Johannes Aukes
els007 Andries Durks
els008 Gerben Douwes
els011 Sjoerd Folkerts Elzinga
els012 Sijbren Fongers
els013 Tjerk Jacobs
els014 Gerrit Ballings
els015 Obe Sioerts
els016 Jouke Pieters
els017 Wate Harmens
els018 Harnd Leenderts Elsinga
els019 Jan Geerts
els020 Anne Sybes
els021 Hendrik Karsten Elsinga
els023 Klaas Hendriks Elzinga
els024 Sjoerd Hotzes
els026 Petrus Jacobs
els027 Allert Dirks
els029 Alle Minderts
els030 Johannes Herres
els032 Idserd Harmens
els035 Klaas Lucas
els036 Benedix Gerbens
els037 Klaas Lammerts
els038 Claes Lammerts
els040 Lucas Jans
els041 Marten Jacobs
els042 Oene Jelles
els043 Schelte Ottes
els044 Rintje Gosses
els045 Pieter Yetes
els046 Cornelis Heres
els048 Wybe Annes
els049 Roelof Arends
els050 Sijbe Jans
els051 Metske Sapes
els052 Sible Harings Elsinga
els053 Folkert Sijbes
els054 Rients Simons
els056 Rienk Jacobs
els057 Lykle Annes
els059 Egbert Geerts
els060 Jelle Reiners
els062 Rykle Baukes
els063 Thomas Melles
els064 Sybren Clasen
els065 Johannes Bootes
els066 Wigbolt Augustinus
els067 Jan Phllippus Elsinga
els068 Pier Pieters Elsinga
els100 Jan Oedses
els101 Melle Jans
els102 Jan Cornelis
elz001 Minne Alberts
elz002 Arjen Pieters   
elz003 Jakob Bartles
elz005 Willem Baukes
elz006 Bouwe Ynzes
elz007 Daniel Durks
elz008 Philippes Dirks
elz010 Marten Fransen
elz011 Geert Durks Kerkhof (Elsinga - Elzinga - Kerkhof)
elz013 Joeke Gerrits
elz014 Eibert Harmens
elz020 Hendrik Lucas Elsinga
elz021 Hendrik Thyssens
elz022 Jimke Roelofs Elzinga
elz026 Doede Jochums
elz027 Kornelis Jochems
elz028 Gerrit Jans
elz030 Sape Abes
elz031 Hattum Eeuwes
elz032 Teunis Lammerts
elz034 Albert Pieters
elz036 Wijbren Hessels
elz037 Jelle Hessels
elz038 Gerrit Tjeerds
elz042 Willem Willems Elzinga
elz045 Rommert Pieters
elz047 Fokke Alberts Elzinga
elz048 Jan Arends
elz049 Geert Geerts
elz050 Albert Lubberts Elzinga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

@Sietze Elsinga