Opzet onderzoek 

Elsinga / Elzinga

Omdat je deze namen niet zo vaak tegen komt, dacht ik in eerste instantie nog dat alle Elsinga's, Elzinga's, Elsenga's en Elzenga's wel van elkaar af zouden stammen.
Dat bleek echter niet zo te zijn.
In de loop van de tijd zijn denk ik een 100 tal takken met de betreffende naam (namen) gevonden, die niet aan elkaar verwant zijn.
Toch heb ik besloten alle gegevens over personen met deze namen te verzamelen, te ordenen en te koppelen.
De verzamelde gegevens zijn via verschillende ingangen toegankelijk gemaakt. 

Eigen tak

Als eerste uiteraard mijn eigen tak, waarvan Gerrit Lijkles de tot nu oudst bekende voorvader is.
Via de link Eigen familie is daar meer over te vinden.

Registers van naams aaname

Het onderzoek richtte zich verder in eerste instantie voornamelijk op de personen die rond 1811 in Friesland een van de vermelde namen (Elsinga, Elzinga, Elsenga en Elzenga) als familienaam kozen.
Dat waren er waarschijnlijk meer dan 100, waarvan enkelen aan elkaar verwant waren, maar de meeste personen niet.
Ook in de provincies Groningen en Drenthe zijn op die manier enkele personen gevonden.
Die personen zijn terug te vinden via de link  Naams aanname.
Aan de bij een persoon behorende link is een overzicht van zijn/haar tak  -  met voor zover bekend nakomelingen en voorouders - gekoppeld.

Woonplaats

In de loop van de tijd zijn er meer gegevens uit de diverse archieven bij gekomen.
Op die manier zijn er personen en takken gevonden, waarvan de herkomst van de familienaam niet direct terug te voeren is tot de naamsaanname rond 1811.
Er zijn personen gevonden die al  voor 1811 een van de hierboven bedoelde familienamen hanteerden.
Andere personen gebruikten rond 1811 een van die familienamen, maar zijn tot nu toe niet in de registers van naamsaanname terug gevonden.
Via de keuze Woonplaats zijn die personen terug te vinden.
Aan de bij een persoon behorende link is een overzicht van zijn/haar tak  -  met voor zover bekend nakomelingen en voorouders - gekoppeld.

Afbeeldingen

Zo ontstond een behoorlijke database met gegevens, waar later nog gegevens uit bidprentjes, overlijdensadvertenties, gegevens of foto's van begraafplaatsen aan toe zijn gevoegd en in een aantal gevallen zelfs foto's van personen die in de database voorkomen.
Aan de Startpagina Haza overzichten zijn diverse fotoalbums toegevoegd, waar de afbeeldingen zijn te bekijken. Vanuit de fotoalbums is weer een koppeling tot stand gebracht met de bij de afbeeldingen behorende personen. Inmiddels zijn er verschillende fotoalbums:

◊ Bidprentjes van in de database voorkomende personen.
◊ Familieberichten (overlijdensadvertenties, geboorte en huwelijksadvertenties etc.).
◊ Foto's van begraafplaatsen (grafstenen).
◊ Gezinsfoto's
◊ Publicaties van en over personen uit de database.

In een aantal gevallen zijn er pasfoto's of bidprentjes rechtstreeks aan de overzichten van een persoon gekoppeld.

Startpagina Haza overzichten

Door de hoeveelheid aan gegevens ontstond de noodzaak de overzichten ook op een andere manier te presenteren.
Via de keuze "Haza overzichten" wordt de Startpagina Haza overzichten getoond, waar vanuit verschillende invalshoeken gegevens uit de database kunnen worden terug gevonden.
Het gaat daar om een register van familienamen, diverse fotoalbums, kwartierbladen, kwartiertabellen en de eerder vermelde parentelen in een andere layout. 
Bij de meeste van die overzichten kan met behulp van een link via Google Maps bovendien een overzichtskaart van de plaatsen uit een generatie of van een persoon worden bekeken.