Naams aanname

Diverse personen hebben rond 1811 de familienaam Elsinga/Elzinga aangenomen.

De personen waarvan dit bekend is zijn hieronder vermeld.
Daarbij is zoveel mogelijk de naam vermeld, zoals die in de registers voorkwam.
Het betreft hoofdzakelijk personen uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. 

Via de links kunnen de nakomelingen en/of voorouders van die personen worden bekeken.
Personen die rond 1811 de familienaam Elsinga/Elzinga zijn gaan gebruiken, maar die (nog) niet in de registers van naamsaanname zijn gevonden, kunnen worden bekeken via de keuze "Woonplaats". 

Via de pagina Haza overzichten kan ook in het register van familienamen in de gehele database worden gezocht.

 

Aaltje Roelofs

Albert Folkerts

Albert Minnes

Andries Riekles

Anne Freerks

Anne Rommerts

Antje Sjoerds

Arjen Pieters

Ate Watzes

Bartle Jacobs

Bauke Jacobs

Bauke Willems

Baukje Alles

Bouke Johannes

Bouwe Ynzes

Cornelis Rinses

Dirk Andries

Dirk Daniels

Dirk Phylippes

Douwe Gerbens

Egbert Geerts

Fetze Jacobs

Foeke Pieters

Folkert Allerts

Folkert Sjoerds

Fonger Sybrens

Frans Martens

Gatze Tjerks

Geert Dirks

Gerlof Theunis

Gerrit Ballings

Gerrit Joekes

Gerrit Sjoerds

Hans Pieters

Harm Wates

Harmen Eiberts

Harnd Leenderts

Heert Jans

Hendrik Geerts

Hendrik Karsten

Hendrik Klases (Idsegahuizen)

Hendrik Klasen (Sonnega)

Hendrik Lucas

Hendrik Thyssens (zijn weduwe)

Hotse Sjoerds

Iemke (Jimke) Roelofs

Jacob Petrus

Jan Folkerts

Jan Gerrits

Jelle Rommerts

Jan Sybes

Jeltje Alles

Jochum Doedes

Jochum Kornelis

Johannes Ballings

Johannes Heeres

Johannes Lucas

Karste Hendriks

Klaas Gerrits

Klaas Idzerds

Klaas Jans

Klaas Lamberts

Klaas Lucas

Klaas Sjoukes

Kornelis Eelzes

Lambert Klasen

Lammert Klazis

Lammert Lykles

Lammert Theunis

Luitzen Gerrits

Lucas Jans

Marten Jacobs

Oene Jelles

Otte Scheltes

Pieter Alberts

Pieter Gosses

Pieter Pieters (Garijp)

Pieter Pieters (Burum)

Popke Jacobs

Pyter Gerrits

Rein Wijbrens

Reinder Jelles

Reinder Lammerts

Rinse Wiebes

Roelof Jans

Roelof Lammerts

Sake Sijbes

Sape Metskes

Sible Harings

Siemon Rientses

Sijbe Folkes

Sijmen Jelles

Sijtse Gerrits (eigen lijn)

Sipke Rienks

Tjeerd Gerrits

Tjomme Lykles

(de voogd van zijn kinderen)

Trijntje Fokkes (wed. Tjomme Lykles)

Ulbe Clases

Wate Harmens

Wybe Philippes

Willem Willems

Yme Jans

Yttje Pieters